Tulostusversio

2/2015

Lait ja säädökset 2/2015

Viestintäpalveluiden käyttäjien oikeuksiin parannuksia

Tietoyhteiskuntakaari tuli pääosin voimaan vuoden vaihteessa, mutta sen käyttäjän ja tilaajan oikeuksia koskeva lain 15 luku ja 135 § astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen 1. heinäkuuta. Uudistettu sääntely tähtää kuluttajien ja muiden viestintäpalveluiden käyttäjien aseman vahvistamiseen.

Viestintäpalvelujen sopimusehtoja koskeva sääntely täydentyy nimenomaisella vaatimuksella siitä, että kuluttajille suunnatut sopimusehdot on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

Käyttörajaa koskeva sääntely muuttuu sekä kuluttajan että teleyrityksen itsenäiseksi oikeudeksi asettaa viestintäpalvelun käytölle euromääräinen käyttöraja.

Uusi sääntely selkeyttää ja parantaa kuluttajan asemaa etenkin palveluiden virhetilanteissa. Teleyrityksen oikeutta keskeyttää palvelun tarjonta rakennus- ja kunnossapitotöiden vuoksi ilman virhevastuuta on rajattu aikaisemman 48 tunnin sijaan 24 tuntiin kuukaudessa. Muiden palvelun käyttökatkosten johdosta kuluttajilla on oikeus saada joko vakiohyvitystä tai hinnanalennusta.

Kokonaan uutta tietoyhteiskuntakaaressa on teleyrityksen ja palveluntarjoajan yhteisvastuusääntely. Sitä sovelletaan, kun kuluttaja maksaa tavaroita ja palveluja matkapuhelimella ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä. Kuluttaja voi tällöin vaatia hyvitystä myyjän ja palveluntarjoajan lisäksi teleoperaattorilta esimerkiksi tapauksissa, joissa suoritus on viallinen tai ei tule perille.

Niin ikään heinäkuun alussa tulee voimaan tietoyhteiskuntakaaren verkkoneutraliteettia koskeva säännös. Se takaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden hankkia sellainen internetliittymä, jonka kautta he voivat käyttää haluamiaan palveluja ja sovelluksia. Mahdollisista liittymän käytön rajoituksista tulee tehdä selkoa viestintäpalvelusopimuksen ehdoissa. Jos markkinoilla ei ole tarjolla riittävän rajoittamattomia internetliittymiä, Viestintävirasto voi puuttua asiaan.

----

Valeprofiili voi olla pian rikos

Sosiaalisen median valeprofiileihin voidaan puuttua aiempaa napakammin, kun rikoslain muutokset tulevat voimaan 4. syyskuuta. Identiteettivarkaus kriminalisoidaan itsenäisenä rikoksena. Uusi säännös kattaa muun muassa valeprofiilitapauksissa sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kriteerit eivät täyty.

----

Lakiuudistus vähentää valituksia

Useimpien viranomaisten päätöksiin saa ensin hakea oikaisua, jonka jälkeen voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Virkamiesten ja eduskunnan jättiurakan tuloksena yhteensä 178 lakiin on tehty muutoksia, joiden jälkeen hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa hallintoasioiden käsittelyä.

Muuttunut valituslupamenettely koskee muiden muassa tietosuojavaltuutetun ja tietosuojalautakunnan sekä Viestintäviraston tekemiä päätöksiä.

Säännöstalkoissa myös täydennettiin lakien muutoksenhakupykäliä. Henkilötietolaissa muutettu pykälä 45 koskee nyt kaikkia tietosuojavaltuutetun ja tietosuojalautakunnan päätöksiä, joihin voi siis hakea muutosta hallinto-oikeudessa. Pykälä koskee myös päätöksiä, joita valtuutettu ja lautakunta tekevät tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksiensa perusteella. Kuten aikaisemminkin, tietosuojavaltuutettu saa hakea hallinto-oikeudelta muutosta tietosuojalautakunnan päätöksiin, jotka koskevat luvan myöntämistä henkilötietojen käsittelyyn.

------

Tullille oma henkilötietolaki

Toukokuun alussa voimaan tullut laki sääntelee aiempaa täsmällisemmin henkilötietojen käsittelyä Tullissa. Uusi laki sisältää säännökset sekä Tullin oikeudesta saada tietoja eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä että tietojen luovuttamisesta muille viranomaisille.

Laissa säädetään aiempaa tarkemmin henkilötietojen käsittelyn valvonnasta. Siinä todetaan nimenomaisesti, että pääsy tietoihin saa olla vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietojenvaihdon lainmukaisuuden ja tietoturvan varmistamiseksi henkilötietojen luovutukset ja niiden perusteet pitää dokumentoida.

Pykälässä todetaan myös, että tietojen luvaton tai asiaton käsittely pitää estää asianmukaisilla toimilla, kuten käyttöoikeuksien hallinnalla ja käytönvalvonnalla. Laissa on neljän vuoden siirtymäaika Tullin tietojärjestelmien ja tietojenkäsittelyprosessien saattamiselle uuden lain mukaisiksi.

 

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.