Tulostusversio

2/2014

Lait ja säädökset 2/2014

Verkkorikoksista kovemmat rangaistukset

Tietoverkkorikoksista tuomittaviin rangaistuksiin esitetään tiukennuksia. Ne perustuvat uuteen tietoverkkorikoksia koskevaan direktiiviin. Työryhmän mukaan direktiivin edellyttämät muutokset rikoslakiin koskisivat erityisesti vaaran aiheuttamista tietojenkäsittelylle, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta, tietojärjestelmän häirintää ja tietomurtoa.

Viestintäsalaisuuden loukkaus kattaisi jatkossa myös tietojärjestelmän sisäisen luottamuksellisen tiedon siirron. Käytännössä esimerkiksi tiedon hankkiminen käyttäjän näppäimistöllä syöttämästä salasanasta tulisi laittomaksi.

Mietinnössä ehdotetaan, että datavahingonteon, viestintäsalaisuuden loukkauksen ja tietomurron enimmäisrangaistus nostettaisiin kahteen vuoteen vankeutta. Törkeän tietomurron enimmäisrangaistus puolestaan nostettaisiin kolmeen vuoteen vankeutta.

Datavahingontekoa, tietoliikenteen häirintää ja tietojärjestelmän häirintää voitaisiin pitää törkeänä muun muassa, jos rikoksessa on käytetty hyväksi bottiverkkoa, se on tehty rikollisjärjestön toiminnassa tai rikos on kohdistunut elintärkeään infrastruktuuriin. Törkeiden tekomuotojen enimmäisrangaistus olisi viisi vuotta vankeutta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuussa 2015, jolloin verkkorikosdirektiivi on pantava jäsenmaissa täytäntöön.

----

Verovelkatietojen luovutukseen muutoksia

Valiokuntakäsittelyssä olevan lainmuutoksen mukaan Verohallinto voisi antaa tilaajavastuulaissa tarkoitetulle tilaajalle ja hankintayksikölle tiedot henkilön tai kuolinpesän veroveloista salassapitosäännösten estämättä. Muutos koskisi sellaisia henkilöitä ja kuolinpesiä, jotka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä luovutetaan vain laissa tarkoitetuille tahoille. Tiedonhaku edellyttäisi tietoa hakevan luotettavaa tunnistamista.

----

Tietosuojapaketin käsittely voi jatkua

Euroopan parlamentti äänesti maaliskuussa ehdotuksesta uudeksi tietosuoja-asetukseksi. Ehdotus hyväksyttiin äänin 621 puolesta, 10 vastaan ja 22 tyhjää. Niin ikään europarlamentti hyväksyi äänestyksessä direktiiviehdotuksen henkilötietojen käsittelystä poliisiyhteistyössä. Parlamentti äänesti 1. käsittelyn kannastaan, jotta toukokuussa valittu uusi europarlamentti voisi halutessaan jatkaa tietosuojapaketin käsittelyä äänestyksen pohjalta aloittamatta alusta.

----

Identiteettivarkaudesta esitetään rikosta

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa identiteettivarkauden kriminalisointia itsenäisenä rikoksena. Ehdotuksen mukaan identiteettivarkaudesta tuomittaisiin se, joka erehdyttääkseen kolmatta osapuolta oikeudettomasti käyttää toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa. Lisäksi teon on tullut aiheuttaa uhrille taloudellista vahinkoa tai muuta vähäistä suurempaa haittaa. Taloudellista vahinkoa olisivat esimerkiksi toisen henkilötiedoilla tehdyn petoksen selvittelykulut. Vähäistä suurempaa haittaa voisi työryhmän mukaan syntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa selvittely vaatii uhrilta paljon vaivaa tai ei onnistu lainkaan. 

Ehdotuksen mukaan identiteettivarkaus olisi asianomistajarikos, eli syytettä ei nostettaisi vastoin uhrin tahtoa. Enimmäisrangaistus olisi sakkoa.

---

Tunnistuspalveluille uudet säännöt

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotuksen uudesta sähköisen tunnistamisen asetuksesta (EIDAS). Asetuksen tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt rajat ylittäville sähköiselle tunnistamiselle ja luottamuspalveluille.

Asetuksessa säädetään muun muassa tunnistuspalveluiden vastavuoroisesta tunnistamisesta eri jäsenmaissa, luottamuspalveluille asetettavista vaatimuksista, valvontaviranomaisesta sekä palveluiden tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta. Asetus tulee voimaan heinäkuun alussa.

----

Kunnille tiedot veteraaneista

Kela luovuttaa nyt tiedot rintamalisää saavista henkilöistä heidän kotikunnilleen salassapitosäännösten estämättä. Kelalla on tiedot rintamaveteraaneista, koska se maksaa heille kuukausittain rintamalisää.

Rintamasotilaseläkelain muutoksen jälkeen kunta saa Kelalta rintamalisää saavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen. Kunnalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin kuntoutuksen järjestämiseen.

Ensimmäisen kerran kunnat saavat tiedot käyttöönsä kesäkuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen ne toimitetaan kerran vuodessa tammikuussa.

Lue myös

Lait ja säädökset - vain netissä 2/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.