Tulostusversio

4/2013

Lait ja säädökset 4/2013

Kaupparekisterilaki uudistuu

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeen kaupparekisteristä luovutetaan henkilön yksilöintitietoina henkilön nimi, syntymäaika ja kotikunta sekä ulkomailla asuvista henkilöistä asuinmaa. Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan henkilön osoite ovat jatkossa tietoja, joiden luovuttaminen kaupparekisteristä edellyttää käyttötarveselvityksen esittämistä rekisteriviranomaiselle, henkilötietolain mukaista luovutusperustetta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä tietojen luovuttamisesta.

Lainmuutos vaikuttaa myös kaupparekisteri-ilmoituksiin. Tammikuusta 2014 lähtien henkilöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus, ei enää ilmoiteta kotiosoitteita kaupparekisteriin.

----

Valiokunta ajaa tiukempaa tietosuojaa

Neuvottelut EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta jatkuvat jäsenmaiden kesken Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lokakuussa hyväksymän esitysluonnoksen pohjalta.

Valiokunnan hyväksymää luonnosta edelsivät pitkät keskustelut siitä, mitkä europarlamentaarikoiden tekemistä 4 000 muutosehdotuksesta huomioitaisiin varsinaisessa esitysluonnoksessa. Esitysluonnos eroaa useilta osin komission vuonna 2012 tekemästä ehdotuksesta.

Valiokunta tiukentaisi tietosuojarikkomuksen hallinnollisia seuraamuksia. Ne voisivat olla suuruudeltaan jopa 100 miljoonaa euroa tai 5 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Komission ehdotuksessa enimmäismäärät ovat miljoona euroa tai 2 prosenttia.

Esitysluonnoksen mukaan kaikissa yrityksissä, jotka käsittelevät 12 kuukauden aikana vähintään 5 000 henkilön henkilötietoja, on oltava tietosuojavastaava. Niin ikään vastaava tulisi nimittää myös esimerkiksi silloin, kun rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintoimintaan liittyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. Komission ehdotuksen mukaan tietosuojavastaava olisi pakollinen kaikissa vähintään 250 työntekijän yrityksissä.

Valiokunta korvaisi komission ehdottaman oikeuden tulla unohdetuksi oikeudella tulla poistetuksi (right to erasure). Jos rekisteröity pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa, rekisterinpitäjän tulisi välittää pyyntö myös muille tahoille, joilla on rekisteröidyn tiedot.

Valiokunta myös kiristäisi ehtoja, joilla yritys saisi luovuttaa EU-maissa käsiteltäviä henkilötietoja kolmansiin maihin.

Parlamentin tarkoituksena on ollut saada ehdotus käsitellyksi vielä ennen toukokuussa 2014 pidettäviä eurovaaleja. Jäsenmaiden ja komission kantana on kuitenkin ollut, että asetus pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2015.

----

Rikostausta syyniin myös vapaaehtoisilta

Eduskunta käsittelee lakiesitystä, joka ulottaisi lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisen myös lasten parissa vapaaehtoistyötä tekeviin.

Esityksen mukaan vapaaehtoistyön järjestäjä saisi selvittää lasten parissa vapaaehtoistyötä tekevän taustan rikos- ja sakkorekisteritietojen avulla. Edellytyksenä otteen hakemiselle olisi, että vapaaehtoinen on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Rikosrekisteriotteen antaisi Oikeusrekisterikeskus.

----

Oppilashuollosta oma laki

Eduskunta käsittelee lakiesitystä, jolla oppilashuoltoa koskevat säännökset koottaisiin koulutusta koskevista laeista oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Uudessa laissa säädettäisiin myös oppilasta tai opiskelijaa koskevien tietojen luovuttamisesta.

Lakiesitykseen sisältyy ehdotus yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta, jolla koulun eri alojen asiantuntijoista koottu ryhmä tukisi yksittäistä opiskelijaa. Tällaisesta tukimuodosta ei ole nykyisin lainsäädäntöä.

Ryhmällä olisi oikeus konsultoida kulloinkin tarvittavaa asiantuntijaa ja luovuttaa hänelle konsultoinnin kannalta välttämättömiä tietoja. Yksilökohtainen opiskeluhuolto edellyttäisi opiskelijan suostumusta.

Sivistysvaliokunnan lausunnon mukaan ryhmän jäsenillä tulisi olla hyvin vapaat mahdollisuudet välittää toisilleen sellaisia salassa pidettäviäkin tietoja, joiden katsottaisiin olevan välttämättömiä opiskelijan tukemiseksi. Näiltä osin kynnys luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja opettajalle tai ryhmänohjaajalle ja muulle opiskelijan suostumuksella ryhmän toimintaan osallistuvalle olisi perusopetuslaissa säädettyä alempi.

------

Sananvapauspykäliin muutoksia

Rikoslain säännöksiä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä muutetaan sananvapautta korostavaan suuntaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti. Suomi on saanut useita langettavia päätöksiä ihmisoikeussopimuksen sananvapausartiklan loukkaamisesta. Lainmuutokset tulevat voimaan vuoden 2014 alussa.

Yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä on kyse loukkaavasta mutta totuudenmukaisten tietojen levittämisestä. Se jaetaan rikoslaissa tavalliseen ja törkeään tekomuotoon. Perustekomuodossa rangaistusuhkana on jatkossa sakkoa. Törkeästä tekomuodosta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. 

Lakivaliokunta on perustellut vankeusrangaistuksen säilyttämistä törkeimpiä tapauksia varten, joissa ei olla sananvapauden ydinalueilla. Esimerkiksi alastonkuvan julkaisu netissä ilman kyseisen henkilön lupaa loukkaa yksityisyyttä vakavasti, eikä sitä voi puolustaa sananvapaudella.

Lakiesityksen käsittelyssä on kiinnitetty huomiota rikostuomion ja rikoksentekijän nimen julkaisemiseen. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan rikostuomio voidaan lukea yksityiselämän piiriin kuuluviin suojattuihin tietoihin, jos rikoksella ei ole yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Lakivaliokunnan mielestä rikollisen toiminnan paljastaminen voi kuitenkin olla rangaistavaa vain hyvin poikkeuksellisesti.

-----

Turvallisuusverkko tarkastelussa

Lakiesitys julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on valiokuntakäsittelyssä. Ehdotetun lain mukaan turvallisuusverkko olisi valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko. Turvallisuusverkon perustana on puolustusvoimien viestintäverkko, joka luovutettaisiin Suomen Erillisverkko Oy:lle.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.