Tulostusversio

2/2011

Tietojohtaminen: Bisneksen kovaa ydintä

Teksti: Markku Summa

Kaikenlaiset organisaatiot tarvitsevat luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa ja toimivia tietojärjestelmiä.

Liiketoiminta on tänä päivänä hyvin riippuvainen tarkoituksenmukaisesti organisoidusta tietohallinnosta ja tietojärjestelmien toimivuudesta. Laadukkaan ja tehokkaan tietohallinnon avulla toimintaa ja kehitystä voidaan ohjata haluttuun suuntaan.

Tietohallinnon tulisi Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (Hetky) puheenjohtaja Pipsa Ylä-Monosen mielestä olla osa koko organisaation kattavaa toimintaa.

Itellan ICT-palveluiden päällikkönä työskentelevä Ylä-Mononen on ollut Hetkyn puheenjohtaja vuodesta 2009 lähtien. Hänellä on kokemusta yritysten IT-organisaatioista viidentoista vuoden ajalta.

"Tietohallintojohtajan paikka on yrityksen strategisessa johtoryhmässä, jotta hän voi vaikuttaa strategiatyöhön ja tuoda esille tietohallintoon kiinteästi liittyviä tietoturva- ja tietosuoja-asioita", hän sanoo.

Painopiste nykyisin sisällöissä

Tietojohtamisesta alettiin puhua vasta 1990-luvulla.

Ylä-Monosen mukaan tietojohtaminen koostuu tietämyksen ja liiketoimintatiedon hallinnasta sekä innovaatiojohtamisesta ja aineettoman pääoman, kuten kompetenssien ja kumppanuuksien, johtamisesta.

Tietojohtaminen on tiedon keräämistä, jalostamista, hyödyntämistä ja hallintaa. Koska tietovarastot kasvavat, käyttöön otetaan uusia prosesseja, ohjelmistoja, portaaleja ja toimintoja ulkoistetaan, tietohallinto elää jatkuvassa muutoksessa.

"Kehittämisen painopiste on tänä päivänä tietosisällöissä ja tiedon käyttökelpoisuudessa, oikeellisuudessa, rakenteissa ja vastuuseen liittyvissä kysymyksissä - ei niinkään välineissä tai teknisissä ratkaisuissa."

"Kerätyn ja jalostetun informaation avulla pyritään ymmärtämään tulevaisuutta niin, että se mahdollistaisi yrityksen menestymisen kilpailussa. Tavoitteena on, että yhä pienempi määrä tiivistettyä tietoa palvelisi päätöksentekoa entistä paremmin."

Tietoturva nostettava esiin

Tietoturva on syytä huomioida sekä tietoverkoissa että päätelaitteissa.

Keskeinen yrityksissä korostuva tietoturvahaaste on, mihin järjestelmiin ja palveluihin kenelläkin on käyttöoikeudet, sekä miten niitä hallitaan.

"Osa yritysjohdosta ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen. Tietohallinnon keskeinen tehtävä on nostaa näitä asioita esiin."

Eräänä uhkana Ylä-Mononen pitää sitä, että yrityksen tiedot voivat tulla kaikkien nähtäville sosiaalisessa mediassa. Hän muistuttaa, että jokaisella yrityksellä on sisäisiä asioita.

"Perään mediakasvatusta. Varsinkin nuorille pitää kertoa yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta, jotta he sisäistävät sosiaalisen median eettiset periaatteet jo alusta lähtien ja ymmärtävät, että internetiin kirjoitettu teksti tai kuva tulee olemaan siellä aina."

Ulkoistaminen ei itsetarkoitus

Ulkoistaminen edellyttää valmiuksia ja hyvää suunnittelua. Siihen kuuluu myös tietoturvan huomioonottaminen. Näin minimoidaan riskit.

"Alussa moni organisaatio ulkoisti ulkoistamisen innossa eri asioita. Nykyisin ollaan kriittisempiä ja mietitään, mitä ulkoistetaan ja miksi. Olennaista on, että ei ulkoisteta ongelmia, vaan asioita, joita joku muu tekee paremmin ja tehokkaammin. Lisäksi tulee katsoa, että itsellä säilyy ostamisen osaaminen ja vastuu kehittämisestä”, Ylä-Mononen sanoo.

Julkisen sektorin ulkoistamisinnostus selittyy säästöpaineilla. Yrityksissä on perinteisesti totuttu tarkastelemaan, mikä on ydintoimintaa ja mitkä palvelut ostetaan.

"Tietotekniikan kehitys on nopeaa. Monella pk-yrityksellä ei ole osaamista tietohallintoon liittyvissä asioissa, kuten hankkeiden suunnittelussa, laitteiden hallinnassa ja ohjelmien asentamisessa."

Pilvipalvelut mietityttävät yrityksiä

Pk-yrityksille pilvipalveluista olisi Pipsa Ylä-Monosen mukaan hyötyä. Toiminta tulee helpommaksi, kun voi ostaa tarvitsemansa palvelut ja niin pitkäksi aikaa kuin tarvitsee.

Yrityksissä pilvipalveluiden käyttöön suhtaudutaan kuitenkin vielä kaksijakoisesti:

"Aina osa yrityksistä lähtee kokeilemaan uutta heti, kun se on mahdollista − ja osa jää odottamaan muiden kokemuksia. Lähtökohtaisesti pilvipalveluihinkaan ei rynnistetä ennen kuin on ymmärretty riskit ja tehty suunnitelma, miten hyödyntää niitä."

Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n tietohallintojohtajille tekemän kyselyn perusteella yrityksissä tietohallinnon asiantuntijat suhtautuvat pilvipalveluiden tietoturvaan selvästi epäilevämmin kuin liiketoiminnasta vastaavat.

"Erityisesti pitää miettiä, ovatko pilveen siirrettävät tiedot luottamuksellisia ja kohdistuuko niihin tietoturvasta ja tietosuojasta säädettyjä lakeja ja asetuksia”, Ylä-Mononen huomauttaa.

Lue myös

Tietojohtaminen: Ylimmän johdon asiaksi »
Tietojohtaminen: Tilannekuva johtamisen osaksi »
Tietojohtaminen: Viranomaisille oma turvallisuusverkko »
Tietojohtaminen: Sähköinen asianhallinta haastaa organisaatiot »
Avoin data: Pk-seutu panostaa avoimuuteen »
Avoin data: Envitorilta tuoretta ympäristötietoa »
Tietojohtaminen: Sähköinen asianhallinta haastaa organisaatiot »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.