Tulostusversio

4/2010

Uusia pykäliä 4/2010

Tapaus Veropörssi poiki lainmuutoksen

Eduskunta hyväksyi marraskuussa lainmuutoksen, jonka mukaan henkilötietolain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan tilanteita, joissa tiedotusvälineissä jo julkaistuja henkilötietoja kerätään ja talletetaan henkilörekisteriin uudelleenkäyttöä varten.

Lainmuutos johtuu siitä, että EU:n tuomioistuin piti henkilötietolakia tältä osin direktiivin vastaisena.

EU:n tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaan Veropörssi-lehdessä julkaistujen verotustietojen luovuttaminen edelleen toiselle yhtiölle tekstiviestipalvelun toteuttamista varten rikkoi henkilötietodirektiiviä. Tuomioistuin katsoi, että tiedotusvälineissä jo julkaistun rekisterin käsittely kuuluu direktiivin soveltamisalaan.

Uudistus parantaa kansalaisten henkilötietolain mukaisia oikeuksia tilanteissa, joissa käsitellään heitä koskevia henkilötietoja, jotka on jo aiemmin julkaistu jossakin tiedotusvälineessä.

Muutos ei vaikuta tiedotusvälineiden oikeuteen saada ja käsitellä henkilötietoja toimituksellisia tarkoituksia varten, vaan niitä koskevat edelleen henkilötietolain erityissäännökset.

---

Kotikunta pois julkisista verotiedoista

Marraskuussa julkistettiin vuoden 2009 tuloverotustiedot - tällä kertaa ilman tietoa verotettavien henkilöiden kotikunnasta. Taustalla on lainmuutos, jossa julkisissa tiedoissa kotikunta on korvattu tiedolla verotettavan henkilön kotimaakunnasta.

Muutoksen tarkoituksena on suojata niin sanotun turvakiellon saaneita henkilöitä. Heidän yhteystietonsa ovat salassa pidettäviä, mutta verotustiedoissa heidänkin kotikuntansa on julkistettu.

Tiedot verovelvollisen nimestä, syntymävuodesta ja tuloista ovat edelleen julkisia.

---

Sinulle on 1 uusi viesti – viranomaiselta

Kansalaiset ovat tottuneet saamaan tiedot viranomaisten tekemistä päätöksistä kotiin kannetussa kirjeessä. Nyt viranomainen saa toimittaa päätöksen myös sähköpostilla.

Joulukuun alussa voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan viranomainen voi antaa tekemänsä päätöksen tiedoksi sähköpostilla sellaisissa tapauksissa, joissa tiedoksianto muuten lähetettäisiin kirjepostina, ja asianomainen kansalainen antaa sähköpostin lähettämiseen luvan.

Lainmuutoksen tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia.

---

Potilastiedon käytölle heltiää lupa helpommin

Eduskunnan hyväksymällä lainmuutoksella höllennetään sähköiseen terveystietoarkistoon tallennettujen potilastietojen luovuttamisen lupamenettelyä.

Tähän asti potilaan on pitänyt antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen terveydenhuollon yksiköiden välillä kutakin palvelutapahtumaa tai -kokonaisuutta varten erikseen.

Uusitun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan suostumus käsittää kaikki kansallisessa potilastietojärjestelmässä olevat ja sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Potilas voisi kuitenkin rajata suostumuksen laajuutta erikseen tekemällään kiellolla.

Lainmuutoksella siirrettiin myös tietojärjestelmäpalveluihin siirtymisen takarajoja. Julkisten ja yksityisten terveydenhuollon yksiköiden sekä apteekkien tulee ottaa sähköinen resepti käyttöön vuosien 2012 ja 2013 aikana. Potilastietojärjestelmä tulee julkisissa yksiköissä ottaa käyttöön syyskuuhun mennessä vuonna 2014, ja yksityisellä puolella vuotta myöhemmin.

Lue myös

Lyhyesti 4/2010 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.