Tulostusversio

2/2009

Uusia pykäliä 2/2009

Pikavippiyrityksille esitetään tunnistuspakkoa

Pikavippien hankkiminen toisen henkilöllisyydellä halutaan estää lainmuutoksella. Kuluttajansuojalakiin esitetään pykäliä, joiden mukaan pikavippiyritysten on todennettava netissä tai kännykällä vippiä hakevan henkilöllisyys vahvan tunnistamisen menetelmällä. Lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä.

Tällä haavaa käytössä on kaksi vahvaa sähköisen tunnistamisen menetelmää, kansalaisvarmenne ja verkkopankkitunnukset. Uutta vahvan tunnistamisen menetelmää odotetaan lähivuosina ainakin matkapuhelimen sim-korttiin liitettävästä mobiilivarmenteesta.

Ensitunnistamisen jälkeen vipinhakija voisi tunnistautua saman yrityksen palveluun henkilökohtaisella tunnisteella vahvan menetelmän sijasta. Lakiesityksessä henkilökohtaista tunnistetta perustellaan sillä, että mobiilivarmennetta markkinoille odotellessa haluttiin säilyttää keino hakea pikavippiä matkapuhelimella.

Lakiesitys koskisi pikaluottoja ja muita pieniä ja lyhytaikaisia vakuudettomia luottoja. Postimyynnissä myönnettävät, tavaran tilaamiseen liittyvät kertaluotot jäisivät sen ulkopuolelle, koska niissä ei Kuluttajaviraston tietojen mukaan ole ilmennyt väärinkäytöksiä. Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan luotonantajan on säilytettävä lainansaajan tunnistamistiedot viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi.

---

Potilastiedoista uusi asetus

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen potilasasiakirjoista. Asetuksessa määritellään, millaisia tietoja potilasasiakirjoihin sisällytetään ja miten niitä käsitellään. Asetus liittyy valtakunnallisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Uusi järjestelmä edellyttää muun muassa, että potilasasiakirjat laaditaan yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Asetuksessa määritellään myös potilasasiakirjojen ja niiden käsittelystä tallentuvien lokitietojen säilytysajat. Esimerkiksi potilaan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot sisältäviä asiakirjoja säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta. Lokitietoja säilytetään 12 vuotta niiden syntymisestä.

Potilasasiakirja-asetus tulee voimaan porrastetusti: Sähköistä potilastiedon käsittelyä koskevat säännökset tulevat voimaan yhtä aikaa valtakunnallisten tietojärjestelmän käyttöönoton kanssa huhtikuussa 2011. Muut säännökset tulevat voimaan tämän vuoden elokuussa.

Julkisen terveydenhuollon potilasasiakirjat muuttuvat sähköisiksi alueittain huhtikuuhun 2011 mennessä. Yksityisten terveydenhuollon yksiköiden on liityttävä järjestelmiin, jos ne arkistoivat pitkäaikaisesti säilytettävät potilasasiakirjansa sähköisesti. Liittymisen jälkeen valmistuneet potilasasiakirjat ja potilaiden tietojen käyttöön antamat luvat on tallennettava valtakunnalliseen järjestelmään.

---

Laki vie paikkatietoaineistot nettiin

Toukokuussa voimaan tullut laki paikkatietoinfrastruktuurista velvoittaa viranomaiset perustamaan aineiston käytön mahdollistavia nettipalveluja.

Laki panee täytäntöön EU:n paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta annetun ns. INSPIRE-direktiivin. Direktiivin ja lain tarkoituksena on parantaa viranomaisten välistä tietojen yhteiskäyttöä ja taata kansalaisille pääsy paikkatietoihin esimerkiksi internetissä. 

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Useat nykyiset tietovarannot ja perusrekisterit ovat samalla myös paikkatietoaineistoja. Lain soveltamisalaan kuuluvat viranomaisten hallussa olevat julkiset paikkatietoaineistot, jotka liittyvät mm. liikenneverkkoihin ja kiinteistöjaotukseen.

Laki säätää paikkatietoaineistoja hallinnoivien viranomaisten velvoitteista. He vastaavat tietosuojan toteutumisesta, laativat aineistoa kuvaavat metatiedot ja toteuttavat aineistojen katselun ja siirtämisen mahdollistavia tietopalveluja. Tietopalveluihin on liitettävä yhteiskäyttöön soveltuva aineistoversio, joka ottaa huomioon henkilötieto- ja julkisuuslakien vaatimukset. Yhteiskäyttöinen aineisto olisi annettava muiden viranomaisten käyttöön silloin, kun tämä on tarpeen viranomaisen tehtävien suorittamiseksi. Aineisto olisi annettava rajoitetusti myös toisten EU-maiden ja tiettyjen kansainvälisten yhteisöjen käyttöön.

Lain mukaiseen paikkatietoinfrastruktuuriin sisällytettävää aineistoa koskee sama sääntely kuin muutakin viranomaisen hallussa olevan henkilötiedon käsittelyä.

Direktiivin nojalla annettava komission asetus tulee määrittelemään tietopalveluissa ja yhteiskäytössä sovellettavan aineiston tietosisällön ja siten myös sen suhteen henkilötietolakiin.

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 2/2009 »
Lyhyesti tietoturvasta 2/2009 »
Lyhyesti väitöstutkimuksista 2/2009 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.