Tulostusversio

4/2008

Valiokunnilta vihreää valoa Lex Nokialle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan sähköiseen viestinnän tietosuojalakiin suunnitelluille muutoksille on hyväksyttävät perusteet. 

Lakiin ehdotetut muutokset antaisivat yhteisötilaajille, muun muassa yrityksille, oikeuden käsitellä sähköpostin tunnistamistietoja verkon tai palvelun väärinkäytösten tai yrityssalaisuuksien paljastamisen selvittämiseksi. Viestien sisältöä ne eivät saisi käsitellä.

Perustuslaissa luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Perustuslakivaliokunnan mukaan tunnistamistiedot eivät kuulu tämän perusoikeuden ydinalueelle. Tunnistamiskäsittely voi kuitenkin olla vasta viimesijainen keino. Sitä ennen on huolehdittava tietoturvasta ja yrityssalaisuuksien suojaamisesta. Lakiesityksessä tulisikin säätää siitä, että tietoturvavelvoitteet koskevat myös yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisyä.

Lisäksi käsittely on valiokunnan mukaan sallittua vain siinä laajuudessa, että työnantaja pystyy riittävällä tavalla yksilöimään rikosilmoituksen tai tutkimuspyynnön.

Perustuslakivaliokunta esittää lisäksi lakiin eräitä tunnistamistietojen käsittelyn edellytyksiin liittyviä täsmennyksiä. Tunnistamistietoja tulisi voida käsitellä manuaalisesti vain, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä yrityssalaisuuksien vuotaneen nimenomaan viestintäverkon välityksellä.

Viestintäverkon luvatonta käyttöä ja viestintäpalvelun ohjeen vastaista käyttöä koskevaa säännöstä pitäisi täydentää esimerkkiluettelolla.

Esityksen mukaan tunnistamistietojen käsittelyn edellytyksenä on, että kyse on elinkeinotoiminnan kannalta keskeisestä yrityssalaisuudesta. Perustuslakivaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteavat lausunnoissaan, että näitä salaisuuksia tulisi laissa määritellä tarkemmin.

Lakiesityksessä tavoiteltu suoja ulotetaan myös yhteisötilaajan yhteistyökumppanin keskeisiin yrityssalaisuuksiin, ja yhä useammin yrityksellä on hallussaan toisen yrityksen salaisuuksia. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa lausunnossaan, että tulisikin selvittää, mitä seurauksia tästä voi olla ja mikä on tiedon vastaanottajan vastuu.

Valiokunta pitää tärkeänä, että työnantajien edellytetään hankkivat sellaiset tietojärjestelmät, joista tunnistamistietojen tutkiminen tai viestien avaaminen voidaan tarvittaessa helposti selvittää. Sen mielestä liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee selvittää, pitäisikö tunnistamistietojen luvattoman käytön ja selvitysten ja ilmoitusten antamatta jättämisen olla rangaistavaa paitsi tahallisena myös törkeän huolimattomuuden perusteella.

Hallinto- ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnissa esityksestä annettiin eriävät mielipiteet, joiden mukaan yritysalaisuuksien suojaamisesta olisi kannattanut mieluummin säätää laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Toinen vaihtoehto olisi ollut lisätä ja tarkentaa poliisin valtuuksia niin, että se voisi näissä tilanteissa käsitellä tunnistamistietoja.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesityksen käsittely jatkuu liikenne- ja viestintävaliokunnassa, joka laatii mietinnön valiokuntien lausuntojen pohjalta.

Lue myös

Lex Nokia lisäsi tietoturvakeinoja »
Lex Nokia: Ketkä saavat toimia? »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.