Tulostusversio

2/2008

Hyvät käytännöt: Luottolaitosten käytännesäännöt uudistuvat

Teksti: Erkki Kontkanen

Nykyiset melko suppeat käytännesäännöt saatetaan ajan tasalle vastaamaan paremmin pankkien ja rahoitusyhtiöiden toiminnassa ja lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

Luottolaitosten uusissa käytännesäännöissä otetaan selvästi aiempaa tarkemmin kantaa henkilötietojen luovuttamiseen ja siirtoon, rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen ja hävittämiseen. Aiempaa enemmän annetaan painoarvoa periaatteille, joita tulisi noudattaa asiakkaiden informoinnissa.

Asiakkaiden informointi on noussut julkiseenkin keskusteluun pankkien uusien vakavaraisuussäännösten vuoksi. Niissä korostetaan tarvetta arvioida asiakkaiden luoton takaisinmaksukykyä aikaisempaa tarkemmin. Tämä taas edellyttää asiakkaiden seikkaperäisempää luokittelua heidän takaisinmaksukykynsä perusteella.

Luottokelpoisuus luokitellaan

Luokittelu voi ottaa eri muuttujien avulla huomioon luotonsaajan luottokelpoisuuden eli maksukyvyn ja riskiaseman.

Henkilöasiakkaan luottokelpoisuutta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla hakijan tuloja, velkaantuneisuutta ja maksukäyttäytymistä sekä muita hakijan maksukykyä ennustavia tekijöitä. Näiden lopputuloksena saadaan asiakkaan tai rahoitettavan luoton luokituspisteet tai luokitusluokka.

Luottoluokittelun taustatietoja saadaan muun muassa asiakkaan ilmoittamista tiedoista ja luottolaitoksen asiakasrekistereistä.

Luottolaitokset käyttävät erilaisia luokitusjärjestelmiä luottopäätöksen teon tukena. Luokitusjärjestelmää käytetään pääsääntöisesti luoton hakemisvaiheessa mutta myös luottoriskien jatkuvassa seurannassa.

Asiakkaan tiedettävä luokittelusta

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän tietää luokitusjärjestelmän käyttämisestä. Myös henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia henkilötietoja kerättäessä siitä, että rekisteröity voi saada tiedon henkilötiedon käsittelystä.

Vaikka asiakkaan voidaan yleensä katsoa olevan tietoinen luottoluokittelun taustatiedoista, käytännesäännöissä katsotaan, että on hyvän tietojenkäsittelytavan mukaista huolehtia siitä, että asiakkaat voivat saada tietoa henkilötietojen käsittelystä luottoluokittelussa.

Asiakkaalle voidaan kertoa luokitusjärjestelmän käyttämisestä esimerkiksi rekisteriselosteessa tai luoton hakemisen yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti.

Luokitus voidaan kertoa

Luotonsaajalla voi olla tarve saada tietää luokitusluokkansa tai luokituspisteensä. Tässä ongelmana kuitenkin on se, että ne vaihtelevat luotonantajittain eivätkä ole vertailukelpoisia eri luotonantajien kesken.

Uusissa käytännesäännöissä kuitenkin suositellaan, että asiakkaalle pyydettäessä kerrotaan hänen luokitusluokkansa tai -pisteensä. Tätä ei kuitenkaan voida kertoa, mikäli luokitusluokassa tai -pisteessä on pankin liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Se, milloin luokat ja pisteet voivat sisältää liikesalaisuuksia, riippuu luokitusjärjestelmän rakenteesta.

Lähtökohtaisesti tarkat luokitusperusteet kuuluvat pankin liikesalaisuuden piiriin. Luokituksen periaatteet voidaan käydä asiakkaan kanssa läpi yleisellä tasolla pankin harkinnan mukaan.

Käytännesäännöissä luokitusluokkien ja -pisteiden ilmoittamisesta omaksuttu käytäntö on kansainvälisessä vertailussa varsin avoin. Esimerkiksi muissa pohjoismaissa luokitusluokkaa ja pisteitä ei yleensä kerrota asiakkaalle.

Asiakkaan omat tiedot (esimerkiksi tulot, velkaantuneisuus) ovat asiakkaan tarkistettavissa henkilötietolain tarkastuspyynnön kautta ja ne ovat siten myös tarvittaessa oikaistavissa.

Puhelujen nauhoituksista uusia ohjeita

Uusissa käytännesäännöissä on myös nykyistä yksityiskohtaisempia ohjeita puhelujen nauhoittamisen menettelytavoista.

Puhelujen nauhoittamisen merkitys on rahoitusalalla viime vuosina korostunut. Viime vuoden lopulla voimaan tulleessa sijoituspalveluyrityslain muutoksessa palveluntarjoajalle asetetaan velvollisuus nauhoittaa toimeksiantoihin liittyvät puhelut. Näistä puheluista lakiin on säädetty erikseen kahden vuoden vähimmäissäilytysajasta.

Muiden puhelujen säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolain pääsääntöä, jonka mukaan puhelutallenteita saa säilyttää niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyn kannalta.

----

[KIRJOITTAJA]

OTT Erkki Kontkanen toimii Finanssialan keskusliitossa lainsäädäntö ja verotus -yksikön johtajana.

 

Lue myös

Hyvät käytännöt: Uudet säännöt voimaan kesällä 2008 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.